Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.mandalasabinadziedzic.pl

 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu www.mandalasabinadziedzic.pl  jest Sabina Dziedzic, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Mandala Art. Sabina Dziedzic, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  z siedzibą w Krakowie, ul. E.Plater 5/20 ,NIP 6772218920; REGON 389378978. Adres e-mail: kontakt@mandalasabinadziedzic.pl, nr telefonu: 534 636 999.

2.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie papierowej, stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podst. art.6 ust.1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe mogą zostać przekazane na rzecz operatora płatności elektronicznych, wybranego przez Klienta w procesie składania Zamówienia, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będę przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

    a) przetwarzane zgodnie z prawem

    b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

    c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA.

1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt.1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres kontakt@mandalasabinadziedzic.pl.

4."COOKIES"

1. Sklep Usługodawcy używa plików "cookies". Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w sklepie. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach sklepu stosowane są dwa rodzaje plików "cookies":sesyjne oraz stałe.

    1)"cookies" sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia sklepu.

     2)"cookies" stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czas ich usunięcia przez Usługobiorcę.

 4.Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików "cookies" do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu                             i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych pocztą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.mandalasabinadziedzic.pl , przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 08.12.2021 r.

 

Facebook